Politika privatnosti

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka (dalje: JGL) obrađuje lične podatke korisnika svojih usluga i posetioca stranice www.jgl.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulisana zaštita ličnih podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka 2016/679). JGL d.d. prikuplja i obrađuje lične podatke zakonito, pošteno i transparentno, u skladu s važećim propisima.

JGL d.d. štiti lična prava svakog pojedinca čije podatke obrađuje uključujući zaposlene, klijente, dobavljače i ostale ugovorne partnere, zainteresovane stranke itd., bez obzira na način ili metode kojima se do takvih ličnih podataka došlo. Zbog toga je JGL d.d.  definisao standarde sigurnosti za obradu, čuvanje i prenos ličnih podataka kako bi se osigurala adekvatna zaštita ličnih podataka i prava svih ispitanika.

Podaci koji su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljaće se isključivo u onom obimu u kom je to nužno i obrađivati na način koji je u skladu s tim svrhama. Prikupljeni podaci čuvaće se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu prikupljanja i brisaće se nakon ispunjenja svrhe zbog koje su prikupljani.

Svi zaposleni kompanije JGL d.d.  upoznati su sa uslovima poverljivosti podataka; iste mogu obrađivati samo oni koji su ovlašćeni za obradu određenih podataka i ne smeju ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlašćenoj osobi. Neovlašćenim osobama smatraju se i zaposleni kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obveza.

PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

JGL d.d.  može prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave izmeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uslove zaštite ličnih podataka. Sve promene će biti objavljene na ovim internet stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom ličnih podataka koji se prikupljaju, načinom korišćenja i uslovima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid. U slučaju promena ovih uslova, obavestićemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmene istih.

Za potrebe ovih uslova pojmom „lični podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, e-adresa, IP adresa i sl.  – odnosno svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. JGL d.d.  po pravilu ne obrađuje lične podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, JGL d.d.  zadržava pravo da u izuzetnim situacijama sprovede dodatnu obradu podataka u obimu koji je dozvoljen ili propisan zakonom, odnosno kao deo pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako i kada se prikupljaju lični podaci korisnika.

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama potrebno je prijaviti se/registrovati. Prilikom prijave potrebno je popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji). Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti lične podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a JGL d.d. neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtev. Lični podaci se obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obaveštava I daje svoj pristanak u trenutku prikupljanja podataka. Naprimer, JGL d.d.  može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u svrhu informisanja o proizvodima i uslugama, slanja promotivnih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati i u svrhu komunikacije s korisnicima.

Lični podaci se čuvaju u skladu sa važećim zakonskim propisima i brišu se čim se ispuni svrha za koju se prikupljaju, odnosno ukoliko korisnik to zatraži.

Izričito izjavljujemo da JGL d.d.  neće prodavati, deliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim uslovima, ustupiti korisnikove lične podatke trećim licima. Lični podaci korisnika povremeno će se davati trećim licima koja se angažuju za pružanje određenih usluga u ime ili za JGL d.d.  ili u vezi s drugim poslovnim delatnostima kompanije JGL d.d.  na daljnju obradu, čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti pružaoci usluga ugovorom se obvezuju da će koristiti lične podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati lične podatke trećim licima, niti će ih ustupati trećim licima osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uslovi. U slučaju ustupanja ličnih podataka korisnika trećim licima, JGL d.d.  će poduzeti sve potrebne mere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.

Prikupljeni lični podaci mogu se ustupiti trećim licima u još dva slučaja: 1) ako se poslovna delatnost kompanije koja upravlja ovim internet stranicama i ličnim podacima korisnika čuvanim na njima proda, dodeli ili prenese trećim licima, u kom slučaju kupac, pravni naslednik ili lice na koju se prenosi poslovanje obavezni su postupati s ličnim podacima u skladu s ovim uslovima; 2) zbog zakonom propisanih uslova, sudskog naloga ili zahteva državnih tela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnoga postupka ili kaznene istrage.

 

Korisnik ima pravo proveravati da li su njegovi podaci čuvani na ovim internet stranicama ažurirani i tačni. Korisnik takođe ima sledeća prava: pravo na pristup podacima koji se odnose na korisnika, ispravku ili dopunu ličnih podataka, brisanje ličnih podataka, ograničenje obrade ličnih podataka, povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka, pravo na prenosivost podataka kao i pravo na podnošenje prigovora nadležnom telu odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Ukoliko želite u bilo kom trenutku ostvariti neka od navedenih prava, pošaljite elektronsku poruku na adresu lični-podaci@jgl.hr. U poruci navedite adresu stranice na kojoj ste dali svoje lične podatke i označite koje pravo želite ostvariti i u odnosu na koje lične podatke. Svaki zahtev/upit biće rešen u najkraćem mogućem roku u skladu sa važećim zakonskim propisima kojima je regulisana zaštita ličnih podataka. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahteva uložićemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i sprečimo neautorizovanu obradu ličnih podataka. Takođe, na Vaš zahtev ćemo Vas obavestiti u primerenom roku da li smo i koje Vaše lične podatke prikupili tokom Vaših poseta našoj Internet stranici. Zahtevi za brisanje podataka podležu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izveštavanje i dokumentovanje ličnih podataka.

Za zaštitu sigurnosti i poverljivosti ličnih podataka korisnika koje prikupljamo koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tokom obrade koristimo sve potrebne mere za zaštitu ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, prenosa, izmene ili uništenja, kao i sve potrebne sigurnosne mere kako bismo lične podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

JGL d.d.  može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim web stranicama i pretragama koje posetioci sprovode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja postavljenih sadržaja, odnosno za prikupljanje grupnih statističkih podataka o posetiocima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu internet stranice kompanije JGL d.d. koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj adresi e-pošte i nazivu domena (npr. „bigmail.com“ s e-adrese john@bigmail.com) kao i o datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš internet provajder ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju internet provajder šalje korisnikovom pregledniku i čuva na hard disku korisnikovog računara. Kolačići ne oštećuju računar. Postavke korisnikovog preglednika mogu se urediti tako da preglednik obaveštava korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. JGL d.d. može povremeno unajmiti treća lica za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u kom slučaju treća lica preuzimaju obaveze opisane u članu 3. JGL d.d. može povremeno koristiti i internet oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i GIF slike 1×1) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih kompanija za oglašavanje. Te internet oznake se postavljaju na internet oglase/reklame koji dovode korisnike na internet stranice kompanije JGL d.d. Te internet oznake se koriste za evidentiranje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o efikasnosti naših promotivnih kampanja (uključujući evidentiranje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i internet oznaka koje se postavljaju na korisnikov računar i treća lica koja su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, grupne statističke podatke o posetiocima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da JGL d.d. neće koristiti kolačiće i internet oznake u svrhu prikupljanja ličnih podataka koji mogu poslužiti za direktnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese e-pošte ili telefonski brojevi. Za dodatne informacije o internet oznakama i kolačićima koji se koriste za internet oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog internet oglašavanja, posetite internet stranicu Network Advertising Initiative.

Koristimo uslugu Google Analytics u svrhu racionalizacije naših internet stranica: (i) optimizacijom internet prometa, tj. poseta internet stranici kompanije i prelazaka na druge internet stranice koje su deo našeg poslovnog sistema i, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvata detaljne statističke podatke o posetama web-stranicama i mestima s kojih su im korisnici pristupili i meri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji se čuvaju na vašem računaru, Google Analytics analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internet stranice.

Na podatke o upotrebi naših internet stranica koji se skupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i vašu IP adresu, primenjuju se algoritmi koji garantuju anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Google provajdere u SAD-u. Više informacija o tome na koji način se skriva IP adresa potražite ovde. Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocenjivanja načina upotrebe i sastavljanja izveštaja o aktivnostima na našim internet stranicama i te izveštaje će nam isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Google ima pravo proslediti ove podatke trećim licima u skladu sa zakonskim obavezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea sprovodi treće lice. Ni u kom slučaju Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu s drugim podacima kojima raspolaže. U postavkama vašeg internet preglednika možete onemogućiti preuzimanje i čuvanje kolačića. Za to upotrebite dodatak za internet preglednik koji možete preuzeti ovde. Imajte u vidu da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internet stranicama. Upotrebom naših internet stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

Većina usluga dostupnih na internet stranicama kompanije JGL d.d. namenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lekovima za primenu kod dece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili staratelja nećemo svesno prikupljati, koristiti niti deliti lične podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo 1) obavestiti o vrsti ličnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i 2) ponuditi im mogućnost opoziva saglasnosti za prikupljanje, korišćenje i ustupanje ličnih podataka njihove dece trećim licima. JGL d.d. se strogo pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloletnika.

Ako imate pitanja ili primedbe u vezi s navedenim uslovima zaštite ličnih podataka ili biste nam hteli uputiti komentare i predloge za poboljšanje, obratite nam se elektronskom porukom na adresu jgl@jgl.hr ili lični-podaci@jgl.hr.