Uslovi korišćenja

Pristup ovoj internet stranici i korišćenje ovde sadržanih materijala i podataka podležu dole navedenim uslovima kao i važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Svaki dalji pristup i pretraživanje sadržaja smatraće se bezuslovnim pristankom na navedene uslove korišćenja datim bez ograničenja, kojim se stavljaju van snage svi prethodni uslovi korišćenja ove internet stranice, sklopljeni između korisnika i JGL d.d. Podaci o lekovima i medicinskim proizvodima koje JGL d.d. objavljuje na ovim internet stranicama služe isključivo kao opšte informacije. Mnogi od navedenih lekova i medicinskih proizvoda dostupni su isključivo na recept koji je izdao lekar ili drugi kvalifikovani zdravstveni radnik.

Podaci o lekovima i medicinskim proizvodima ne iznose se u svrhu davanja potpune medicinske informacije ili uputstva za korišćenje pojedinih proizvoda. Za savet o svakom konkretnom zdravstvenom problemu obratite se direktno svom lekaru ili nadležnom zdravstvenom radniku. JGL d.d. ne postavlja dijagnozu niti daje lične medicinske savete o bolesti i načinu lečenja. Za potpunu medicinsku informaciju o lekovima koji se izdaju na recept obratite se lekaru koji brine o vašem zdravlju ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Sadržaj uputstva o leku može se razlikovati u pojedinim državama. Preporuka je da se pacijenti, lekari i ostali zdravstveni radnici za specifične informacije i uputstva u vezi proizvoda koji su registrovani u njihovoj zemlji obrate neposredno  lokalnim medicinskim ustanovama i telima koja izdaju odobrenje za stavljanje lekova i medicinskih sredstava  u promet. Nadalje, važeći zakonski i podzakonski propisi u mnogim državama ograničavaju (ili potpuno zabranjuju) mogućnost da JGL d.d. osigura informacije i/ili direktno odgovori na pitanja pacijenata o lekovima koji se izdaju na lekarski recept. Međutim, JGL d.d. će u skladu s važećim lokalnim propisima osigurati tražene informacije i/ili direktno odgovoriti na pitanja kvalifikovanih zdravstvenih radnika.

Korisnici mogu slobodno pretraživati ove internet stranice, ali se na njima objavljeni sadržaji – uključujući tekst, slike, zvučne informacije i video zapisi – smeju pretraživati, preuzimati ili koristiti samo za nekomercijalne i lične potrebe. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija, distribucija, promena, prenošenje ili upotreba u komercijalne svrhe dopušteni su samo uz izričito pismeno odobrenje kompanije JGL d.d. Preuzimanje sadržaja dozvoljeno je samo uz zadržavanje i isticanje obaveštenja o autorskim pravima, odnosno upozorenja o drugim pravima intelektualne svojine kojim raspolaže društvo JGL d.d. ili treća lica. Bilo koji sadržaj na ovim stranicama zaštićen je – osim ako nije drugačije navedeno – autorskim i drugim pravima intelektualne svojine pa je svako korišćenje koje odstupa od ovih pravnih uslova korišćenja dopušteno samo uz prethodno pismeno odobrenje društva JGL d.d. JGL d.d. ovim isključuje svaku zakonsku odgovornost za kršenje autorskih prava koja bi mogla proizaći iz pristupa i korišćenja sadržaja nad kojima postoji autorsko pravo trećih lica koja nisu povezane s kompanijom JGL d.d. Osim prethodno navedenog ograničenog prava korišćenja, podrazumeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stiču nikakva autorska ili druga prava korišćenjem sadržaja zaštićenih autorskim pravima u vlasništvu kompanije JGL d.d. ili trećih lica.

Svi nazivi proizvoda objavljeni na ovim stranicama su zaštićeni žigovi u vlasništvu kompanije JGL d.d. i/ili trećih lica. Na ovim stranicama mogu biti objavljene i informacije o patentima, tehnološkim postupcima, proizvodima, procesima, zatim zaštićeni poverljivi podaci i informacije o drugim pravima intelektualne svojine kompanije JGL d.d. ili trećih lica. Podrazumeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stiču prava korišćenja žigova, patenata, poslovnih tajni, tehnoloških postupaka, podataka o proizvodima, procesima i ostale intelektualne svojine društva JGL d.d. ili trećih lica.

Iako JGL d.d. preduzima odgovarajuće mere kako bi sve objavljene informacije bile tačne i ažurne, moguće su tehničke nepreciznosti i štamparske greške. JGL d.d. zadržava pravo izmene, ispravke/dopune objavljenih informacija o proizvodima i uslugama u bilo koje vreme i bez prethodne najave. JGL d.d. ne daje garanciju  za pravo prigovora na tačnost informacija. JGL d.d. ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za greške ili propuste u sadržaju ovih stranica. JGL d.d. ne daje garanciju  za tačnost, potpunost ili korisnost objavljenih informacija. Korisnik izričito prihvata korišćenje ovih stranica na vlastitu odgovornost. Ni JGL d.d. ni njegova povezana društva neće odgovarati za direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili kaznenu odgovornost koja bi mogla proizaći iz pristupa i korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih stranica, odnosno zbog bilo kakve greške ili propusta u sadržaju. JGL d.d. ne garantuje da ove stranice ne sadrže viruse i ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za štete u računarskim sistemima ili drugom vlasništvu korisnika nastale kao rezultat pristupa i korišćenja ovih internet stranica i sačuvanih sadržaja, odnosno kao rezultat preuzimanja sadržaja. JGL d.d. zadržava pravo da u svako vreme, bez prethodne najave i bez ikakve odgovornosti ukine ove internet stranice.

Osim informacija koje su definisane uslovima zaštite ličnih podataka, za svaku korisničku poruku ili sadržaj primljen elektronskim putem ili na drugi način, uključujući podatke, pitanja, komentare, predloge ili slično smatraće se da ne predstavljaju poverljive niti zaštićene podatke i da pošiljalac nad njima nema autorsko pravo. Svi primljeni sadržaji korisnika postaju vlasništvo kompanije JGL d.d. i njegovih povezanih društava i mogu se koristiti u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na reprodukovanje, preuzimanje, distribuciju trećim licima, objavljivanje, emitovanje ili postavljanje na internet stranice. Pored toga, JGL d.d. zadržava pravo korišćenja, bez ikakve nadoknade, svih ideja, koncepata, znanja vezanih za procedure i sve tehnike sadržane u porukama korisnika u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda uz pomoć informacija sadržanih u takvim porukama.

Informacije i sadržaji koji se nalaze na ovim internet stranicama ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu ili ulaganje u bilo koju drugu imovinu ili pravo.

JGL d.d. nije upoznat sa sadržajem na internet stranicama trećih lica koji su povezani na ove stranice i ne preuzima nikakvu odgovornost za te sadržaje niti za sadržaje bilo kojih drugih povezanih stranica. Korisnici koji to žele mogu se povezati samo s početnom stranicom kompanije JGL d.d. Korisnici se ne mogu povezati ni s jednom drugom stranicom bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije JGL d.d. Korišćenje i navođenje ovde postavljenog sadržaja ili dela sadržaja na internet stranicama trećih lica dopušteno je isključivo uz prethodno pismeno odobrenje kompanije JGL d.d.

Zbog potreba korisnika ove internet stranice mogu sadržati vezu na internet stranice trećih lica. Uslovi korišćenja sadržaja internet stranica i politika zaštite ličnih podataka trećih lica mogu se razlikovati od uslova korišćenja ličnih podataka kompanije JGL d.d. JGL d.d. ne preuzima bilo kakvu odgovornost za povezivanje na internet stranice trećih lica, a naročito ne daje nikakvu garanciju u pogledu tačnosti njihovih sadržaja, odnosno usklađenosti sa zakonom. JGL d.d. ne odgovara za kršenja ili propuste u politici zaštite ličnih podataka trećih lica.

Iako JGL d.d. povremeno prati ili analizira posete ovim stranicama, rasprave, razmene, prenos podataka, oglašavanje i slično, JGL d.d. nema zakonsku obvezu praćenja poseta niti daje garanciju ili pravo prigovora na njihov sadržaj i ne preuzima odgovornost za greške, klevete, uvredljive izjave, javne napade, propuste, lažne informacije, opscene, pornografske i vulgarne sadržaje, pretnje, otkrivanje ličnih podataka ili netačnosti  korisničkih sadržaja na ovim internet stranicama. Korisnicima je zabranjeno postavljanje i distribuiranje materijala i sadržaja koji bi mogli podstaći ponašanje koje povlači kaznenu i građansku odgovornost ili na neki drugi način krši zakon. JGL d.d. će u potpunosti sarađivati s nadležnim telima, a u slučaju sudskog naloga otkriti identitet korisnika koji je na mrežne stranice postavio takve sadržaje ili materijale.

U slučaju kršenja uslova i odredbi navedenih u pravnim uslovima korišćenja sadržaja na internet  stranicama, JGL d.d. zadržava pravo bez odlaganja preduzimanja svih potrebnih mera protiv prekršioca, uskraćivanja pristupa prekršiocu svim uslugama kompanije JGL d.d. kao i u svako vreme bez prethodne najave uklanjanje svih informacija, podatka i sadržaja koje je postavio prekršilac. Ako je iz kršenja uslova navedenih u uslovima korišćenja sadržaja na internet stranicama proizišla šteta za JGL d.d., JGL d.d. ima pravo prema ličnom nahođenju od prekršioca zatražiti naknadu nastale štete.

JGL d.d. može u svako vreme i bez najave promeniti ili ažurirati uslove korišćenja sadržaja na internet stranicama. Budući da su promene obavezujuće za korisnike, preporučujemo svim posetiocima da redovno prate sve promene uslova i odredbi korišćenja koje će biti objavljene na ovim stranicama. Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici JGL.hr smatra se da je korisnik ove uslove korišćenja u celini pročitao, razumeo i s njima se složio. Za tumačenje, primenu i pravna dejstva uslova korišćenja internet stranice JGL.hr merodavno je pravo Republike Hrvatske a za sve zahteve i sporove koji bi nastali kao rezultat korišćenja stranice JGL.hr ili u vezi s njima,  nadležan je sud u Rijeci.